بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و از امروز ۱۷فروردین؛
چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده بی‌اعتبار است
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از امروز (شنبه ۱۷ فروردین ماه)، تمامی چک‌های تضمینی پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است؛ اما ظهرنویسی چک‌های بانکی همچنان معتبر است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۸